| | |

Intuitsioonitreenimise kaartide uuendatud partii saadaval

Tunnetajad, nägijad, kanaldajad, aga ka muidu ülitaju ja intuitsiooni kasutamise huvilised! See võimalus on teile !

Küsijate tungival soovil on müügile tulnud uus partii uuendatud (ja veelgi paremaid) intuitsioonikaarte, millega saab pingevabalt koduses keskkonnas ja lihtsal viisil treenida enda ülitaju kasutust, avastada enda tugevad ja nõrgad pooled info eristuses, leida enda tugev külg tunnetuses, arendada kõiki peenmateerilisi infoeristuse külgi (sh raskemad harjutused, kus vaja juba mõistus päris korralikult välja lülitada). Tugineda pole kellelegi – eeldada pole mitte midagi. Vaid ainult iseenda tajukeskuste läbi info vastuvõtmine, info eristamine, tunnetamine, signaalide ja piltide “kinnipüüdmine” ja lugema õppimine. Koduses pingevabas keskkonnas on suurepärane võimalus ilma eksimishirmuta end arendada.

Intuitsioonitreenimise kaardid on intuitsiooni ehk enda ülitaju treenimiseks. Mitte abiliste, abivahendite ega vahendajate läbi info saamiseks, vaid, et iseenda Vaimu Kõrgema teadvuse läbi õppida infot eristama – puhtalt, selgelt, mõjutamatult, moonutamatult, võimalikult täpselt ning võimalikult väikese veaprotsendiga. Et õppida läbi oma hingetunnetuse saama õigeid vastuseid.

Eriraskusastmega kaardid sobivad algajatele, lastele kui ka päris edasijõudnutele.
Ikka selleks, et end arendada ning ka enesekindlamaks muutuda.

Tähelepanu – need ei ole nn vastustekaardid, ei ole tarokaardid ega sõnumikaardid või muud kaardid. Need on treenimise ehk praktiseerimise abivahendid. Tegemist on ülitaju (intuitsiooni) treenimise kaartidega, millega treenida selgeltnägemise ja ülitaju kasutamise võimekust, info vastuvõtmise täpsust ning lihvida oma intuitsioonikasutust eri kaardigruppidega kuni sinnamaani, mil eksimiseprotsent on minimeeritud.

Alguses õpid kaartide peal eristama infot ning selgeks tegema, missuguses tajumisviisis oled Sa tugevaim, kuid õigepea saad ka aimu, millist tajumisviisi on vaja veel arendada. Kui oled järjepidevalt praktiseerinud ja harjutanud, siis hiljem võid enesekindlalt võtta infot vastu muudes valdkondades (kanaldamine, energiate vahendamine, iseenda elus õigete otsuste vastuvõtmine läbi kõhklematu sisetunde), sealjuures omades südamerahu ja teadmist, et Sa suudad teha seda päris korrektselt ja õigesuunaliselt. Pea meeles – järjepidev praktiseerimine on edu võti ning eneseusalduse alus, sest mida rohkem me sisetunnet kasutame, seda tugevamaks ta meis muutub. Alguses harjutad kaartide peal, hiljem võid olla kindel, et teed enesekindlalt otsuseid nii äris, tööl, inimestega nõustamisel, energeetilisel info vahendamisel, otsustel rahaga, koduga või muude eluvaldkondadega seoses. Kõige alus on – oma sisetunde tugev usaldus, sest on saavutatud püsiv ja stabiilne, segamatu kontakt oma Vaimu Kõrgema teadvusega. Miks just harjutada läbi oma sisetunde treenima infot eristama? Sest kõigist nõuandjatest paremini teab Sinu kohta Su oma hing. Ja Vaimu kõrgem teadvus on absoluutne teadvus, kes ei valeta, ei eksi, ei moonuta, ei sunni, ei käsi ega ei keela. Milleks kasutada abilisi, kui inimolendile on antud selline võimalus (luua ja taastada ühendus oma Kõrgema Teadvusega), kes annab meile tõesti infot.

Kaardid on mõeldud kõikidele huvilistele, kellel on soov treenida end lihtsate abivahenditega kodus, et lihvida oma peenmateeria tunnetamise, selgeltnägemise- ja tajumise oskust ehk ülitaju kasutamise oskust erinevate nurkade alt.

Kellele on see kaardikomplekt mõeldud?

ALGAJATELE JA ALUSTAJATELE huvilistele, kel on soovi õppida ise oma nägemise- ja tunnetuse ning tajumeeli kasutama iseseisvalt:

 • neile, kes soovivad ISE arendada endas selget infovastuvõtmisvõimet ja ka info eristamisvõimet! 
 • neile, kes soovivad treenida nägemist ja tunnetust kasutama võimalikult väikese veaprotsendiga;
 • neile, kes päriselt soovivad õppida ise infot eristama ja vastu võtma (läbi ülitaju ja selgeltnägemise ja -tajumise meelte) lihtsate vahenditega, järjepidevalt ning vilumuseni, mil suudetakse kõiki harjutusi kaasa teha;
 • neile, kes on otsinud lihtsaid vahendeid, millega koduses keskkonnas enda ülitaju ja nägemismeeli proovile panna (ilma iseend petmata, kuna kaarte saab kasutada ka üksi);
 • neile, kes tahavad treenida endas ülitaju kasutamise võimekust mänguliselt ja iseseisvalt ning pingevabalt koduses keskkonnas;
 • neile, kes soovivad treenida enda loomuliku intuitsiooni (ehk sisetunde) kasutamise võimekust nii, et see muutuks automaatseks ja sujuvaks;
 • neile, kes soovivad alustada alguses lihtsamini, hiljem liikuda raskemate eristuste juurde;
 • neile, kes tahavad iseendaga tööd teha ning päriselt praktiseerida ja harjutada vilumust info vahendamise oskuses;
 • neile, kes on tüdinenud spirituaalsest infoerisusest “vaimsel turul” ning on seetõttu otsutanud ISE lihvida ja treenida endas peenmateerilist infoeristuse oskust;
 • neile, kes on tüdinenud kellegi teise “infokanalist” sõltumisest ning soovivad ise arendada endas selgeltnägemise täpsust ning enesekindlat infoeristusvõimet peenmateerilises valdkonnas;
 • neile, kellel on valmisolek teha endaga keskendunud tööd (alguses on tajumeelte kasutamine väsitav, hiljem muutub automaatseks ning eneseusaldus kasvab);
 • neile, kes on tüdinenud kahtlemast, mis on nende jaoks siin elus õige otsus ning soovivad õppida oma südamehäält uuesti kuulma;

LASTELE (eriti ülitundlikele lastele), kel on soovi mänguliselt (vanema suunitlusel või iseseisvalt) kasutada oma loomulikku sünnipärast intuitsiooni:

 • neile huvilistele, kes soovivad mängida koos lastega, et nende loomuliku intuitsiooni töös hoida ja säilitamiseks (eriti soovitatav sünnipäraste intuitiivsete laste puhul);
 • neile lastele, kelle puhul lapsevanem on täheldanud loomulikku sünnipärast intuitiivsust ehk kõrgendatud tundlikkust (valguslapsed, uue ajastu lapsed, kellel nägemiskanal sünnist saadik lahti ning mida tuleks praktikate ja harjutustega “kasutuses” hoida, et see ei sulguks);
 • lastele, kes on juba jaganud vanematele peenmateerilist infot ning soovivad hoida oma vanemaks saamise käiguks sõltumatut ja mõjutamatut (sissehäkkimatut) infoeristusvõimet;
 • vanematele ja lastele, kes soovivad hoida oma ülitundlikel lastel oskust, et nad ise oskaksid oma südamehäält/sisetunnet/ sisemist otsust (loomulikku tunnetust) usaldada jätkuvalt ja järjepidevalt (ja et see oskus lapsel oleks lastel ka aastate jooksul sisse harjutatud ka vanemaks saades, mil massi-ühisteadvus hakkab noort mõjutama, kõhklusi ja kahtlusi sisse programmeerima);
 • vanematele ja lastele, kes soovivad end mänguliselt proovile panna, et treenida erinevate ajukeskuseid ja tajumeeli pingevabas, koduses keskkonnas;

EDASIJÕUDNUTELE ja nn asjaga tegelejatele, kes vahendad inimestele infot, kanaldavad, tervendavad, tegelevad inimestele läbi peenmateeria tunnetuse info vahendamisega, nõustamisega või jagavad spirituaalset infot ning tunnevad vastutust oma info ees:

 • neile, kes tegelevad energiatööga, kanaldamisega või tervendamisega ning “vahendavad” inimestele (spirituaalset ja peenmateerilist) infot ning soovivad lihvida oma oskuseid;
 • neile, kes tegelevad energiatööga, kanaldamisega, tervendamisega või infovahendamisega ning soovivad olla kindlad, et nad oskavad vahendada teavet minimaalse veaprotsendiga, mõjutamata kanalienergiast või energeetiliste olemusvormide energiatest;
 • neile, kes tegelevad energiatööga, kanaldamisega, tervendamisega või infovahendamisega ning tunnevad endas vastutust, kas nad suudavad infot korrektselt ja puhtalt vahendada ja edasi interpreerida ning seetõttu soovivad enda info vahendamise täpsust lihvida ja edasi arendada.

Head nägijad, tunnetajad, kanaldajad, tervendajad ja infovahendajad! See on suurepärane võimalus enda infoeristuse võimekust ning täpsust veelgi rohkem lihvida.

See kaardipakk peaks olema lausa kohustuslik abivahend neile, kes tegelevad nn kanaldamisega, inimeste vaimse nõustamisega, info peenmateerilise või spirituaalse tunnetamisega, interpreerimise või vahendamisega, tervendamisega või muu spirituaalse valdkonnaga ja seeläbi info jagamisega inimestele. Sest nende inimeste avaldatud info (ja selle täpsus või ebatäpsus) toob suure vastutuse. Teadliku vastutuse. Intuitsioonitreenimise kaardid on hea võimalus iseseisvalt pingevabas keskkonnas enda tunnetuslikku infoeristusvõimet ja täpsuseastet proovile panna!

Head nägijad, tunnetajad,tervendajad, kanaldajad, infovahendajad ja vaimsed nõustajad ning asjaga tegelejad. Arendage end järjepidevalt, sest infokanalitesse sissehäkkimise viise on varjatult väga palju. Teie sõnadel lasub suurem vastutus. Teie jagatud teabel on suurem mõju. Kaardid annavad suurepärase võimaluse kaardistada ära oma infoeristusvõimekus ning täpsus pingevabalt selleks, et end veelgi rohkem arendada ning saavutada minimaalne eksimisprotsent.

Paraku, paljud tunnetajad-nägijad jagavad erinevat infot, kuid eriti suur vastutus on neil asjaga tegelejatel ja kanaldajatel, kes nõustavad inimesi ning kelle sõnal on suur vastutus. Kui eksitakse info vastuvõtmisega (enesteadmata ja kontrollimata) või lastakse sisse mõjutatud teave ega osta täpselt infot selgeltnägemise või -tajumise abil eristada, siis lasub väga suur vastutus selle ees, mida inimesele vastuvõtul jagatakse või muudes info- ja meediakanalites edastatakse.

Intuitsioonitreenimise kaardid on suurepärane viis koduses pingevabas keskkonnas lihvida oma peenmateerilist infoeristuse võimet, arendada täpsust ning minimeerida eksimisprotsenti. Edasijõudnute jaoks on kaardipakis leitavad abstraktsed kujundikaardid valgel taustal (oskusliku infomüra ja nn mõistuse väljalülitamise treenimiseks), numbrikaardid väga täpseks tunnetuseks (kuna numbrite tunnetamine ja nägemine nõuab juba väga väljalülitatud meelt) ning eksperttaseme harjutused. Nii saate olla kindlad ning hinnata ise oma senist infoeristuse taset ning võimekust, et liikuda järjest puhtama ja veatu info vastuvõtmise ja eristamise poole.

Alustada soovitame tüüpharjutusest 1 ja tüüpharjutusest 2. Siis liikuda edasi järk-järgult tüüpharjutuse 3A, 3B, 3C ja 3D peale.

Need, kes aga suudavad juba praktiliselt ilma eksimusteta sooritada tüüpharjutust 4A ja 4B, võivad nimetada end tõesti edasijõudnuks ja väga tugevaks tunnetajaks, väga täpseks nägijaks. Miks ? Sest need harjutused nõuavad juba väga väljalülitatud meelt, rohket praktiseerimist ning tugevat eneseusaldamist. Sa ei saa eeldada ega ette arvata mitte midagi ning vastuse äratunnetamiseks lihtsalt pead oma mõistuse välja lülitama ja lihtsalt usaldama seda, mida Sinu hingetunnetus näitab, ütleb või pildina vaimusilmas signaliseerib.

                Kui Sa suudad tüüpharjutust nr 4 väikese eksimisprotsendiga või pea veatult sooritada, võid nimetada end väga puhtaks ja mõjutamatuks infoeristajaks, selgeltnägijaks, kanaldajaks või tunnetajaks ning peaksid ehk tegelema hoopis inimeste spirituaalse nõustamisega või energiatööga. Sinu käest saadud nõuanded on inimeste jaoks väga tõenäoliselt mõjutamatud ning segamatud, mitte moonutatud ning hirmu, hinnangu või eelarvamusega varjutatud.

                Kui oled mõned nädalad praktiseerinud ning tunned, et oled tüüpharjutust nr 4 heas enesetundes ja seisundis juba üle keskmise taseme sooritada suutnud, oled väga edasijõudnu energeetilises infotajumises. Sinu iseloomuomaduste hulka kuuluvad nii tugev keskendumisvõime, kiire mõistuse ja mõttemüra väljalülitamise võime, mõjutamatu vaatlus, tugev sisetunde usaldamine, selgeltnägemise kasutamise ja puhas eristusvõime. Sind ei sega enam loogika ega analüütiline meel ning Sa saad hakkama elus ka väga kriitilistes ootamatutes olukordades. Oled kas sünnipärase väga tugeva selgeltnägemise meelega, tervendaja või energiatöölise omadustega või väga tugeva intuitsiooniga ning sisemise kindlustundega inimene.

                Kui oled jõudnud tasemeni, kus sooritad tüüpharjutusi 1-4 juba vabalt ja pea eksimatult (või väga väikese veaprotsendiga), siis vii oma tase veel edasi: soorita harjutusi teiste isikute ees, müra keskkonnas (lärmakas keskkond) või häirivate tegurite keskel. Nii leiad üles endas peituvad mustrid, mis viivad Sind krampi, pingesse või varjutavad pinge all olles Su infoeristusvõimet ning saad ka nende häirijatega iseendas tegeleda nii, et saavutada meistriklassi tase – ükskõik, kelle juuresolekul, ükskõik, kus või mis keskkonnas – oma intuitsiooni abil info eristamine on stabiilne ja moonutamata.

Kõige optimaalsem arv kaarte alustamise ja treenimise ajal laual on 4- 5 tk korraga. Mida rohkem kaarte on laual ning mida rohkem eri värvi, kujundeid jmt kaarte nende hulgas on, seda keerulisem on tunnetada, kuid seda puhtam peab olema meel ja seda rohkem peab mõistus olema välja lülitatud. Nii treenid end ükskõik mis olukorras õigeid vastuseid leidma, sõltumata sellest, kui palju infomüra on ümberringi.

Ole vaba ja loominguline ning kasuta kaarte just omale sobival moel !

Soovitus kõikide tüüpharjutuste puhul: Iga vale vastuse järel tuleks kaardid uuesti ära segada omavahel, et ei hakkaks loogika segama ehk teisisõnu, et ei tekiks loogilist äraarvamist kaardi asukoha suhtes. Värvikaartide puhul on lihtsam on alustada põhitoonide tunnetamisest ja otsimisest, kui kõrvaltoonide eristamisest. 

kaardid 44tk
ERITI VAJALIKUD EDASIJÕUDNUTELE, KELLE JAGATUD INFO TAGA SUUREM VASTUTUS NING KELLEL PEAKS OLEMA KA SUUREM TÄPSUS.
1. Kui oled oma intuitsiooni arendamisega juba varem tegelenud, siis kaardista ära enda info tunnetamise täpsusaste ning info eristusvõimekuse tase kasutades kas tüüpharjutusi või kaarte endale sobival viisil.
2. Võta eesmärgiks end arendada ja järjest täpsemaks muutuda, vähendada vigu miiniumini.
3. Rakenda nõuandeid ja jää endale kindlaks – olge harjutamises järjepidev. Alguses võib passiivses olekus olnud tajukeskuste kasutamine väsitada, sest nõuab keskendumist ja häälestumist. Hiljem muutub info vaatlemine Sinu jaoks sujuvaks, kergeks ning pingevabaks.
4. Sisetunne ja eneseusaldus kasvavad, mida rohkem praktiseerid.

Soovid osta kaardikomplekti, aga ei taha osta põrast kotis ? Täpsema info leiad tooteinfo alt e-poes. Palun loe hoolega teave läbi http://valguslapsed.com/toode/intuitsioonitreenimise-kaardid-44-tk/ ning vaata kindlasti ka tootepilte. Usume, et saad palju selgema pildi, millega tegemist 🙂 Oleme lisanud Sinu jaoks põhjaliku info, et saaksid paremini aimu, mis imeloomaga tegemist on.

Intuitsioonitreenimise kaartide komplekt sisaldab


* PÕHJALIK JUHEND intuitsiooni treenimiseks koos tüüpharjutustega (alustajad, edasijõudnud ja eksperttase), tehnikatega ning mitmete nõuannetega lastega mängimiseks, nõuannetega eksimisprotsendi vähendamiseks ja minimeerimiseks. Eksimuste põhjused, erinevad tehnikad, mida kasutatakse. Nõuanded “Kust tekivad vead? Miks pannakse vastustega mööda? Arvamine vs tunnetamine. Ülitundlike lastega mängimine.

* Erineva raskusastmega  kaardid (44 tk), mis on grupeeritud peenmateerilise infoeristuse järgi, vastavalt, millistele tajumeeltele keskendutakse ning kui raskeid või lihtsaid ülesandeid teha sooritatakse:
 – Värvikaardid (9 tk);
– Fotokaardid (16 tk);
– Kujundikaardid (5 tk);
– Numbrikaardid (10 tk);
– Abikaardid ehk tühikaardid raskusastme tõstmiseks (4 tk).

Kaardid on disainitud nii, et sobivad algajatele, lastele ja edasijõudnutele. 
Kaardid ei ole valitud juhuslikult, vaid on komplekteeritud nii, et praktik saaks proovile panna end mitmel viisil – lihtsamad värvieristuse algharjutused; lihtsamad kehatunnetuse fotokaartide harjutused algajatele (stiihiate tunnetamine, erinevate keskkondade tunnetamine, erinevate energiate tunnetamine, keha tunnetust mõjutavad aistingute eristamine ja signaalide kinnipüüdmine – külm, kuum, hapu, magus, märg, rusuv, kerge, avar jmt); täpsemad abstraktsete kujundite tunnetamise harjutused, edasijõudnute numbrite kanaldamiste harjutused. Lastele sobivad alustamiseks värvikaardid ning fotokaardid, kuid ülitundlikud lapsed on tavaliselt vilunud ka  eksperditaseme  tüüpharjutustes 4A ja 4B (vt juhist).

Mis on uut võrreldes varasema intuitsioonikaartide partiiga?

Uus intuitsioonikaartide partii on arenenud ning käepärasem kui enne. Kui enne olid kaartide tagapooled valged, siis nüüd on kaartide tagapöördel on mahe ja häirimatu marmorimitatsioon, mis aitab parema tunnetamise nimel mõistuse müra välja lülitada.Mitmed, kes on kaarte juba proovinud, on kiitnud, et see lahendus on sobilikum. Samuti peidab marmorimitatsioon kaardile tekkivaid võimalikke täkkeid ja jälgi, mille järgi kipuvad mängijad “meenutama” või “ära arvama”, mis võis teiselpool kaarti olla. Kaarte on 44tk endise 56tk asemel, sest ütleme ausalt – esimene pilootpartii oli mängijate jaoks liiga raske. Seega oleme jätnud alles põhivärvi kaardid, kuna kõrvaltoonide eristamine oli paljudele praktiseerijatele liiga raske (lihtsam on alustada punane vs sinine tunnetamisega, kui helesinise ja helerohelise omavahelise eristamisega). Kaartide formaat on muutunud, mis pole just eriti oluline info, aga ka hind on muutunud käepärasemaks võrreldes esmase partiiga. Seoses sellega, et väga palju on inimesed hakanud tunnetamise ja nägemise peal tegelema, oleme lisanud juurde hoopis numbrikaardid, kuna numbrite eristamine nõuab juba palju peenemat täpsust. Oleme laiendanud fotokaartide (ja sh ka stiihia) kaartide hulka. Aga jutt jutuks – ära eelda mitte midagi, ära ole kinni vanas ja lihtsalt võta see võimalus vastu.

Hea huviline!

Kaartide soetamisega  toetad kõige paremal ja otsesemal viisil meie tegemisi, kuid ka mitut Eesti väikeettevõtjast tootjat, kuna kaardikomplekti loomisega seotud kõik elemendid ja osad oleme otsustanud tellida ja valmistada täiesti teadlikult Eesti väiketootjatelt. Kaardikomplekti seotamisega toetad rohkem kui kuute kodumaist perekonda, sest just nii paljud isikud on olnud seotud selle projektiga. Näiteks selleks, et Sinu kaardid oleksid pikaajaliselt hoitud, on käsitöömeister valmistanud kaartidele tugevad ja vastupidavad karbid. Isegi pakendi oleme valinud Eesti tootja poolt – woola villaümbrikud, mis välistavad mullikileümbrikega tekkivat keskkonnasaastet. Villapakendi sisu võid aga alles hoida ning taaskasutusse suunata, hoiustada seal õrnaid esemeid (nt ehteid) või siis kerge südamega jäätmete hulka arvestada. 

Woola villaümbriku pakendi sisu saad taaskasutada. Lisaks kuni aprillikuu lõpuni lisame kingitusena tellijale ühe kauni, kuid praktilise toetavate manifestidega järjehoidja meie järjehoidjate seeriast. (Järjehoidja lisame Su pakile juhuvaliku alusel).

Üks meie tegemisi toetav lugeja ootas väga intuitsioonikaartide valmimist ning sõnas tabavalt: “Inimesed ostavad igasuguseid asju ja lausa rämpsu vaimsuse ja spirituaalsusega seonduvalt. Miks mitte soetada üks korralik ja asine kaardipakk, millega mänguliselt iseend arendada milleski, mis saadab Sind terve elu – hea usaldus enda sisetunde suhtes ning tugev enesekindlus oma südamehääle kuulamises.” Me arvame sama.

Head mängulist praktiseerimist, armsad sõbrad!

Valguslapsed.com tiim

Siin pole mingit raketiteadust. Need on kaardid enese intuitsiooni treenimiseks.

Similar Posts